Nieuws van Takomst Aldeboarn

Toekomst Medium

Posted on 4 december 2018

De gemeente wil het Medium behouden op voorwaarde dat het een toegevoegde waarde voor ons dorp krijgt. Niet alleen t.a.v. het dorpsgezicht, maar ook maatschappelijk. Het plan is om het gebouw te verkopen voor € 25000,- aan degene die het beste en mooiste idee heeft. De aanpak is dat er gewerkt gaat worden met een jury. Die gaat de plannen bekijken vanuit de expertises: bouwtechnisch/monumentaal, projectontwikkeling en financiële haalbaarheid. Dan volgt een reality-check en een presentatie plus stemronde in het dorp. Deze stemming weegt mee in het eindadvies aan het college. De gemeente wil in december komen met nadere informatie
Van de Boarnster jongeren geeft 90% aan in Aldeboarn te willen blijven wonen. Maar er is tegenwoordig vrijwel geen betaalbare woonruimte voor deze groep. Al dertien jongeren hebben aangegeven op korte termijn serieus op zoek te zijn. Daar moeten oplossingen voor komen. Niet alleen voor deze jongeren zelf, maar ook voor ons dorp. Dat was aanleiding voor het overleg met gemeente (Froukje Kampen) en Elkien (Ytsen Strikwerda). Van de jongeren kon een tiental aanwezig zijn. Zij staan inmiddels vrijwel allemaal ingeschreven bij Elkien. Een mooi begin, maar: ‘Kunnen we dit doel concreet maken’. Elkien geeft aan dat zij op de

Dorpsavond 6 juli

Posted on 28 september 2018

Ca. 40 belangstellenden bezochten deze avond in het Andringahûs van de werkgroep die zich bezig houdt met de toekomstige leefbaarheid van ons dorp. Uit eerdere infobijeenkomsten kwam de wens: “Scholen en multifunctioneel centrum onder één dak, het liefst bij de sportvelden.” Dat blijkt mogelijk als de Súdkant wordt omgevormd tot 30 km dorpsstraat. Realisatie daarvan is nauw verbonden met toekomstige woningbouw. Dat is op zich al een bepalende factor voor de leefbaarheid. Mede hierom werd wonen als thema voor deze avond gekozen. Presentaties 1. Stedenbouwkundig onderzoek. Studenten van Hogeschool Stenden onderzochten dit voorjaar de situering van een scholen/mfc gebouw bij

Klankbordgroep groot onderhoud N392

Posted on 23 maart 2018

De provincie gaat volgend jaar de N392 aanpakken vanaf begin bebouwing Wjitteringswei tot einde bebouwing Braksdyk. Tegelijk gaat de gemeente het gedeelte kruispunt Beetsterdyk-Skânsstrjitte aanpakken. Het gaat om groot onderhoud en t.b.v. de veiligheid: inrichten als 60 km weg. (Voor ombouwen tot dorpsstraat is het nog te vroeg). De kruispunten met Fjûrlânswei en Braksdyk gaan volledig op de schop. Bij deze herinrichting wordt ons dorp nadrukkelijk betrokken bij de voorbereiding. Daartoe is een klankbordgroep gevormd, waarmee overlegd wordt. Dit ter voorbereiding van een inloopsessie ca. eind april voor iedereen. Samenstelling klankbordgroep Oepke Valk namens plaatselijk belang Minke Brak namens ondernemersvereniging
Scholen en mfc bij de sportvelden. Dat is mogelijk als de Súdkant omgevormd kan worden tot dorpsstraat. Deze maand bleek dat ook de provincie dit als reële optie ziet. Groen licht dus voor het verder ontwikkelen van plannen. Dat betekent werk aan de winkel om te komen tot een goed doordacht totaalplan: Toekomstig onderwijs en toekomstig wonen. Dat zijn twee hoofdthema’s bij de verdere planontwikkeling. Hoe de wensen, kansen en mogelijkheden t.a.v. onderwijs uit te werken is vooral aan de scholen om aan te geven. Het woonthema willen we dit voorjaar graag dorpsbreed op de agenda zetten. Met vragen als toekomstige behoefte, betaalbaar voor jongeren, mogelijkheden, wensen,
Share

Nieuws van Takomst Aldeboarn