Bestuur en beleid

Bestuur en beleid

Naam: Stichting Aldheidskeamer “Uldrik Bottema” Aldeboarn.

Het RSIN of het fiscaal nummer: 0098.82.480.

De contactgegevens:
Bezoekadres: Waachstege 1,
8495 JD, Aldeboarn

Correspondentie adres: Weaze 43
8495 SC, Aldeboarn.
via E-mail dhr. Spoelstra, ysp67@ziggo.nl.
Website: Aldeboarn.frl → Historie → Aldheidskeamer

Bestuurssamenstelling:
L. van der Ven, voorzitter
G. Waringa, secretaris
A. Spoelstra, penningmeester
Het bestuur krijgt geen vergoeding, ook zij zijn vrijwilligers.

De Stichting Aldheidskeamer “Uldrik Bottema” Aldeboarn is opgericht op 31 december 1985, zie ook de oprichtingsakte met statuten dd 10 maart 1987.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: De geschiedenis en ontwikkeling van het dorp Aldeboarn in al haar facetten te archiveren te bewaren en tentoon te stellen.
Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verzamelen, rubriceren en in bewaring nemen van alle goederen zoals gebruiksvoorwerpen, foto’s, geschriften et cetera, die betrekking hebben op de historie en ontwikkeling van het dorp Aldeboarn.

Beloningsbeleid en financiële verantwoording

Alle activiteiten worden verricht door onbetaalde vrijwilligers.
Van de inkomsten en uitgaven wordt jaarlijks de balans op de website Aldeboarn.frl geplaatst.
De penningmeester beheert de financiën.

Inkomsten ontvangt het museum van donateurs, entree gelden en subsidies.
De grootste uitgaven betreffen de nutsvoorzieningen en verzekering.
Het resultaat wordt aan de reserve toegevoegd.

Activiteiten 2023

  • Het verder digitaliseren van het grote archief.
  • Onderzoeken of het gebouw ook meer energie besparend kan worden,
    dit in samenwerking met de Museumfederatie Fryslân.
  • Het voorbereiden van een toekomstige opknapbeurt van de Waag, waarin het museum en archief zijn gevestigd.
  • Brainstormen over de toekomst van het museum en op naar een Aldheidskeamer 2.0.
  • Daarbij ook het inventariseren van de wensen van de bewoners van Aldeboarn.

Share

Bestuur en beleid