Vrijdag 15 maart: Ledenvergadering Pleatslik Belang 2024

Graag nodigen we alle leden (of zij die dat willen worden) van Pleatslik Belang Aldeboarn uit om de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen. De vergadering vindt plaats op vrijdag 15 maart aanstaande, in de Fermanje, vanaf 20.00 uur. Wilt u van tevoren de notulen en het jaarverslag digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar pleatslikbelang@aldeboarn.frl, dan ontvangt u de stukken voor 15 maart. Bent u nog geen lid, maar wilt u dat wel worden? Stuur dan een mail naar pleatslikbelang@aldeboarn.frl, ovv uw naam en adres. U ontvangt dan een machtiging. U kunt ook ter plekke lid worden.

Agenda 

1.  Opening

2.  Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen van de ledenvergadering 17 maart 2023

4.  Beknopt jaarverslag 2023

5. Financieel verslag 2023

6.  Verslag kascommissie

7.   Bestuursnieuws:

– aftredend en niet herkiesbaar: Jacqueline Brauwers. Op dit moment is er een vacature voor de functie van secretaris. Belangstellenden kunnen zich melden via pleatslikbelang@aldeboarn.frl
– voordracht bestuurslid: Coen Egberink (tegenkandidaten tot een half uur voor vergadering)

8.  Boarnster trofee

9.  Rondvraag 

10.  PAUZE

11. Wethouder Rozema, nieuws uit de gemeente

12. Voorstellen nieuwe wijkmanager

13. Nieuws uit de DOM, Meidwaan yn Boarn:
– Onderwijs en IKC; Froukje Hartmans ism Anke de Boer, procesbegeleider Okander
– Fysieke Romte; Jan de Kam
– Wenjen; Ids Hemminga
– Energietransitie, EKA; Amelie Veenstra
– Veenweidegebied Aldeboarn/De Deelen, Jan de Kam ism Lenneke Bûller

– Bloeizone/dorpswinkel By de Toer, Jacqueline Brauwers
– Samen werken aan een dorpsvisie

14. Sluiting

Enquete Samenlevingsschool Aldeboarn

https://nl.surveymonkey.com/r/MLH7VCR

Beste bestuurder/eigenaar van een instantie, commissie, vereniging, stichting of voorziening,
Zoals jullie wel bekend loopt er vanuit de stichting Ambion en PCBO Leeuwarden een onderzoek naar de ontwikkeling van een samenlevingsschool in Aldeboarn, die wordt gevormd door een fusie van de Finne en de Boarne. Het onderzoekstraject loopt naar zijn eind en voor de zomervakantie zal er een definitief besluit worden genomen of de nieuwe school/sportzaal er komt.
Nu het einde in zicht is heeft de de werkgroep onderwijs/kinderopvang in samenspraak met Meidwaan yn Boarn en de gemeente gemeend, een inventarisatie te doen naar de spreiding van de voorzieningen en de kansen in combi met de nieuwe school. Via bovenstaande link, kunt u deelnemen aan de enquete.
Meer informatie vindt U in de bovenstaande link zelf. 
 
Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.
De uitkomsten worden t.z.t. gedeeld in een (dorps)brede sessie.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
namens de werkgroep Onderwijs en kinderopvang
Froukje Hartmans (kartrekker)
06-53827537

Belangrijk bericht voor woningzoekenden in Aldeboarn

De leefbaarheid in dorpen staat onder druk. Die signalen worden serieus opgepakt door Elkien, de sociale woningverhuurder. De komende twee jaar stelt Elkien, bij wijze van proef, in 36 dorpen de helft van de vrijkomende woningen beschikbaar voor woningzoekenden met een kernbinding met het dorp. Aldeboarn is één van de deelnemende dorpen.

Een woningzoekende komt in aanmerking als hij/zij de afgelopen periode minimaal één jaar onafgebroken in het dorp woont of er in de afgelopen 12 jaar minimaal 6 jaar gewoond heeft. De andere helft van de vrijkomende woningen blijft beschikbaar voor woningzoekenden zonder deze kernbinding. Daarmee heeft iedereen de mogelijkheid een passende woning te vinden en komen we bovendien tegemoet aan de wensen van het dorp. De proef duurt twee jaar en wordt daarna geëvalueerd. Met de uitkomsten van deze proef bepalen we hoe we verder gaan.

Inschrijven als woningzoekende via frieslandhuurt.nl
Op frieslandhuurt.nl publiceren wij alle woningen die vrijkomen. Ben je op zoek naar een huurwoning en wil je in aanmerking komen voor kernbinding? Dan is het vereist om je in te schrijven als woningzoekende op deze website. Naast kernbinding is namelijk ook inschrijvingsduur belangrijk om een woning toegewezen te krijgen.

Ledenvergadering Pleatslik Belang 2023

Op 18 maart jl. vond de ledenvergadering van Pleatslik Belang Aldeboarn plaats, in de Fermanje. Voor wie er niet bij kon zijn, volgt hier een kort verslag.

Na de opening en mededelingen werden de notulen van vorige keer en het jaarverslag ’22 goedgekeurd, evenals het financiële jaarverslag van ’22. De kascommissie verleende de penningmeester decharge, maar deed tevens de suggestie om de contributie te verhogen naar € 10,- gezien de oplopende kosten.

Bestuurslid Oepke Valk nam afscheid, en werd bedankt voor zijn inzet en humor. Alie Koldijk stelde zich voor, als nieuw bestuurslid. Het bestuur bestaat nu uit Harmen van der Bij (interim-voorzitter), Jacqueline Brauwers (secretaris), Renske Henning (penningmeester), An de Wrede en Alie Koldijk.

Daarna was het tijd voor de Boarnster Trofee die, zoals in de vorige Tuorkemjitter al gemeld was, uitgereikt werd aan Femmes Fatale. Lokwinske froulju!

Na de pauze was er ruimte voor nieuws uit het dorp.

– Johannes Folkertsma deed verslag van de stand van zaken rondom de buste voor Paulus Folkertsma. De fondsenwerving loopt, en ook vanuit het dorp zijn er mensen die hebben bijgedragen. Vraag is nu waar het beeld moet komen? Een aantal suggesties komen uit de zaal, de PF-herne, bij het sluisje, bij de lytse brêge? Nieuws over de buste zal te vinden zijn op de site, www.paulusfolkertsma.nl

– Gerrie Rozema, wethouder van de gemeente Heerenveen, stelde zich voor. Sinds 9 maanden is zij wethouder voor jeugd en onderwijs, wonen en water, bouw nieuw gemeentehuis, inclusiviteit, inburgering en ze is dorpswethouder voor Aldeboarn. De gemeente richt zich deze periode op brede welvaart, niet leven voor je zelf, maar ook voor anderen op de wereld, en anderen na jou. Als wethouder is Gerrie altijd per mail bereikbaar via het formulier op de site van de gemeente.

– Namens de gemeente bedankt ook Rixt Wind nog een keer Oepke Valk, voor zijn inzet voor het dorp. Daarna vertelt ze dat de gemeente rijkssubsidie heeft gekregen om snelheidsremmende maatregelen te treffen op de Prikwei, dus daar zal in ’24 mee gestart worden. Ook is de gemeente druk met de Wjitteringswei en de uitvoering van de centrumvisie. Als er daarnaast nog dingen zijn die Boarnsters graag zouden zien, dan kunnen ze dat altijd doorgeven.

– Duco Kramer vertelt over de Energiemix methode. Voorjaar ’22 is er gekeken wat er nodig is om als dorp in je eigen energie te kunnen voorzien. Aldeboarn gebruikt voor ca. 6 miljoen euro aan gas en stroom per jaar. Geen geringe opgave om dat om te zetten naar CO2-neutraal. Maar isolatie, zonnepanelen, warmte uit water, deelauto’s etc. zijn een aantal mogelijkheden. De totale investering om CO2-neutraal te worden zou zo’n 60 miljoen euro kosten. In samenwerking met de gemeente, de energiecoöperatie en gebiedsproces Aldeboarn/De Deelen zal er nu geschreven worden aan een uitvoeringsplan.

– Ids Hemminga doet verslag van de werkgroep Wonen. Hij geeft aan dat er kansen liggen voor Aldeboarn doordat de gemeente bezig is met een nieuwe woonvisie, waar ruimte komt voor woningen in andere dorpen dan alleen Heerenveen. De werkgroep heeft gekeken naar kansrijke locaties in Aldeboarn. De JD-flats zullen niet gesloopt worden, en in april start een experiment met voorrang voor mensen met binding in het dorp. Ids roept iedereen op, zowel jongeren als hun ouders: schrijf je in!

Wanneer de scholen samen zouden gaan in een gebouw geeft ook dat mogelijkheden voor uitbreiding van het woningaanbod. Andere locaties zijn aan de noordkant, bijvoorbeeld woonarken op de Swette, en aan de Prikwei, uitbreiding aan de noordwest-kant.

De gemeente zal op zijn vroegst na de zomer de nieuwe woonvisie klaar hebben. Tot die tijd kan er helaas nog niets concreets geïnitieerd worden. Maar met jongeren en andere belangstellenden mogelijkheden en wensen verkennen kan natuurlijk wel. Een van de jongeren uit de zaal meldt zich spontaan aan om mee te denken.

– Jan de Kam meldt dat het plan Centrumvisie gepresenteerd is aan de raad, en zeer positief ontvangen werd. Het plan ligt tijdens de vergadering voor iedereen ter inzage.

– Jacqueline Brauwers vertelt dat de werkgroep Werk aan de winkel de plannen met iedereen wil delen tijdens een feestelijke startbijeenkomst op 12 april. Iedereen is welkom.

– Jan de Kam vertelt over de werkgroep Aldeboarn/De Deelen, en de veenweideproblematiek. Kort gezegd komt het er op neer dat de bodem daalt, en dat dit tegengegaan kan worden door minder CO2 uit te stoten, en het waterpeil te verhogen. Een hoger peil betekent dat boeren gecompenseerd moeten worden, omdat hun grond hierdoor minder opbrengt. Dat is een ingewikkeld proces. Maar ADD is een pilotgebied en heeft een gebiedsvisie opgesteld, een integraal gebiedsplan inclusief recreatie, energie, etc. Het ministerie is onder de indruk van wat binnen de pilot opgezet is, en zal hopelijk niet alleen in de plannen meegaan, maar ook kijken of dit elders uit te rollen is.

– Duco Kramer geeft de stand van zaken bij de scholen weer. Er wordt onderzocht of er een samenwerkingsschool kan komen. Hiertoe moet nagedacht worden over de identiteit van de school. Leraren en ouders denken hier over na, olv adviesbureau Penta Rho. Als er een akkoord over een fusie komt zal een programma van eisen opgesteld worden, door de besturen en de MR. Binnen dit programma van eisen moet ook nagedacht worden over lokatie. De gemeente heeft als voorkeur de plek waar nu de Finne staat. Willen we als dorp iets anders, met meerdere functies, dan moet dat in het programma komen, en moet daar ook geld voor gevonden worden. Een andere plek, bijvoorbeeld bij de sportvelden, is niet onmogelijk, maar zal wel een grote inspanning vragen.

Tijdens de rondvraag werd gevraagd of de site van PB niet wat meer geactualiseerd kan worden, qua agenda, maar ook een overzicht van de werkgroepen en wie waar mee bezig is is gewenst. Daar wordt aan gewerkt.

Verder wordt er nog geopperd of we niet oudejaarsnacht iets gezamenlijks kunnen organiseren, bijvoorbeeld bij de ijsbaan? Dit voorstel wordt enthousiast ontvangen.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw