Dorpsavond 6 juli

Ca. 40 belangstellenden bezochten deze avond in het Andringahûs van de werkgroep die zich bezig houdt met de toekomstige leefbaarheid van ons dorp. Uit eerdere infobijeenkomsten kwam de wens: “Scholen en multifunctioneel centrum onder één dak, het liefst bij de sportvelden.” Dat blijkt mogelijk als de Súdkant wordt omgevormd tot 30 km dorpsstraat. Realisatie daarvan is nauw verbonden met toekomstige woningbouw. Dat is op zich al een bepalende factor voor de leefbaarheid. Mede hierom werd wonen als thema voor deze avond gekozen.

Presentaties

1. Stedenbouwkundig onderzoek. Studenten van Hogeschool Stenden onderzochten dit voorjaar de situering van een scholen/mfc gebouw bij de sportvelden. In hun rapport geven ze verschillende alternatieven, inclusief een mogelijke inrichting van de Súdkant als dorpsstraat.
Presentatie Stedenbouwkundig onderzoek

2. Aangepast Súdkantplan. Architect Zijlstra geeft hierover een toelichting en een financiële onderbouwing. De totale investering wordt begroot op 8 miljoen euro. Financiering zal deels moeten komen uit woningbouw op de vrijkomende kavels van de scholen.

3. Woonbehoefte Boarnster jongeren. Door werkgroep-lid Robin Faber worden de eerste resultaten van een online enquête onder jongeren tussen 16 en 35 jaar gepresenteerd. De meeste reacties zijn positief t.a.v. het blijven wonen in ons dorp. Er is echter op dit moment een groot tekort aan betaalbare woonruimte voor deze groep. Werkgroep ‘Takomst Aldeboarn’ gaat, in samenwerking met de gemeente, overleggen wat op korte termijn te realiseren is. Jongeren die op zoek zijn naar woonruimte kunnen zich melden bij Robin Faber of op het werkgroep mailadres.

4. Tiny Houses. Dit zijn huisjes met een oppervlakte van 25 tot 65 m2. Jenny Zwanenburg vertelt dat verschillende van dit soort huisjes beneden de huursubsidiegrens gebouwd worden. Zoals in bijvoorbeeld Hurdegaryp. Tiny Houses kunnen zo een oplossing voor het jongeren woonprobleem zijn. Wellicht is daar dan wel een eigen dorps woningcoöperatie voor nodig.

5. Energietransitie. Dit gaat de komende jaren een grote rol spelen bij wonen. Cor Dijkstra van EKA (Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn) geeft een overzicht. Hij kondigt aan dat de EKA in oktober een avond over warmtepompen belegt. Met de Wynhoeke is overleg voor een buurtpilot energieneutraal wonen.
Presentatie EKA

6. Huurwoningbeleid Elkien. Ytzen Strikwerda licht toe waarom Elkien zich terug wil trekken uit kleinere kernen zoals Aldeboarn. Huizen die verkocht kunnen worden krijgen een verkooplabel als ze leeg komen. Bij ons gaat dat om 15 van de 115 woningen die Elkien hier bezit. Dit heeft deels te maken met wettelijke verplichtingen, huidige/te verwachten vraag en financiële mogelijkheden. Strikwerda kan niet iedereen overtuigen van de juistheid van dit beleid.

Discussiegedeelte.

Dit bestond uit twee thema’s:
A. Plek MFC/scholen & invulling vrijkomende plaatsen
B. Wonen / energietransitie

In alle vier discussiegroepen komt naar voren dat:
A. Het geschetste plan bij de sportvelden heeft de voorkeur i.v.m. kansen onderwijs & sport samen, veilige oversteek Súdkant (dorpsstraat) en woninguitbreiding.
Indien geschetste plan niet slaagt worden de volgende alternatieven genoemd: huidige locatie basisschool ‘de Finne’ (hoogbouw), het SPAR gebouw en Westein/Wynhoeke (land familie Kleefstra). De vrijkomende plekken kunnen voor parkeren worden benut.
B. De woningmarkt zit op slot. Naast het onderzoeken van de mogelijkheden voor jongeren is het wenselijk alle woonwensen te inventariseren, ook wat betreft het Medium en de ‘bejaardenflat’ aan de J.D. strjitte. Deze gebouwen zijn niet per definitie afgeschreven. Ouderen en jongeren kunnen heel goed samen naast elkaar wonen. Idee oprichting dorpscoöperatie. Bij nieuwbouw is energietransitie een feit.

Andere opmerkingen:
• Hoe zit het met de financiële haalbaarheid.
• Een 60 km. weg hoeft niet gevaarlijk te zijn (verkeerslichten/zebrapad).
• De kunst van een MFC is de exploitatie.

Huidige samenstelling PB werkgroep ‘Takomst Aldeboarn’ :
Ids Hemminga (vz.) Cor Snoeij (secr.), Chantal de Boer, Froukje Hartmans, Jan de Kam, Jenny Zwanenburg, Robin Faber en Tinus vd Meulen.

Mailadres: takomstaldeboarn@gmail.com.
Wie ideeën heeft en mee wil denken/praten over onze toekomstige leefbaarheid wordt van harte uitgenodigd zich te melden.

Share

Dorpsavond 6 juli