Foto-eksposysje ‘As ik de toer mar sjoch…’

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
26-09-2021
10:00 - 17:00


Alle 75 foto’s fan de Boarnsters dy’t ynterviewd binne foar it boek wurde digitaal eksposearre yn De Fermanje.

Op sneon 25 september fan 15.00 – 17.00 en op snein 26 septimber fan 10.00 – 17.00 oere.

Sneons is it boek te keap by De Post. Op snein is it boek te keap yn De Fermanje. Nei it wykein binne de boeken te keap by Bert en Janny.

Wy freegje jo om de QR koade, faksinaasjepapieren of ‘sneltest’ oangeande koroana mei te nimmen.

Share

Foto-eksposysje ‘As ik de toer mar sjoch…’