Ledenvergadering Pleatslik Belang 2023

Op 18 maart jl. vond de ledenvergadering van Pleatslik Belang Aldeboarn plaats, in de Fermanje. Voor wie er niet bij kon zijn, volgt hier een kort verslag.

Na de opening en mededelingen werden de notulen van vorige keer en het jaarverslag ’22 goedgekeurd, evenals het financiële jaarverslag van ’22. De kascommissie verleende de penningmeester decharge, maar deed tevens de suggestie om de contributie te verhogen naar € 10,- gezien de oplopende kosten.

Bestuurslid Oepke Valk nam afscheid, en werd bedankt voor zijn inzet en humor. Alie Koldijk stelde zich voor, als nieuw bestuurslid. Het bestuur bestaat nu uit Harmen van der Bij (interim-voorzitter), Jacqueline Brauwers (secretaris), Renske Henning (penningmeester), An de Wrede en Alie Koldijk.

Daarna was het tijd voor de Boarnster Trofee die, zoals in de vorige Tuorkemjitter al gemeld was, uitgereikt werd aan Femmes Fatale. Lokwinske froulju!

Na de pauze was er ruimte voor nieuws uit het dorp.

– Johannes Folkertsma deed verslag van de stand van zaken rondom de buste voor Paulus Folkertsma. De fondsenwerving loopt, en ook vanuit het dorp zijn er mensen die hebben bijgedragen. Vraag is nu waar het beeld moet komen? Een aantal suggesties komen uit de zaal, de PF-herne, bij het sluisje, bij de lytse brêge? Nieuws over de buste zal te vinden zijn op de site, www.paulusfolkertsma.nl

– Gerrie Rozema, wethouder van de gemeente Heerenveen, stelde zich voor. Sinds 9 maanden is zij wethouder voor jeugd en onderwijs, wonen en water, bouw nieuw gemeentehuis, inclusiviteit, inburgering en ze is dorpswethouder voor Aldeboarn. De gemeente richt zich deze periode op brede welvaart, niet leven voor je zelf, maar ook voor anderen op de wereld, en anderen na jou. Als wethouder is Gerrie altijd per mail bereikbaar via het formulier op de site van de gemeente.

– Namens de gemeente bedankt ook Rixt Wind nog een keer Oepke Valk, voor zijn inzet voor het dorp. Daarna vertelt ze dat de gemeente rijkssubsidie heeft gekregen om snelheidsremmende maatregelen te treffen op de Prikwei, dus daar zal in ’24 mee gestart worden. Ook is de gemeente druk met de Wjitteringswei en de uitvoering van de centrumvisie. Als er daarnaast nog dingen zijn die Boarnsters graag zouden zien, dan kunnen ze dat altijd doorgeven.

– Duco Kramer vertelt over de Energiemix methode. Voorjaar ’22 is er gekeken wat er nodig is om als dorp in je eigen energie te kunnen voorzien. Aldeboarn gebruikt voor ca. 6 miljoen euro aan gas en stroom per jaar. Geen geringe opgave om dat om te zetten naar CO2-neutraal. Maar isolatie, zonnepanelen, warmte uit water, deelauto’s etc. zijn een aantal mogelijkheden. De totale investering om CO2-neutraal te worden zou zo’n 60 miljoen euro kosten. In samenwerking met de gemeente, de energiecoöperatie en gebiedsproces Aldeboarn/De Deelen zal er nu geschreven worden aan een uitvoeringsplan.

– Ids Hemminga doet verslag van de werkgroep Wonen. Hij geeft aan dat er kansen liggen voor Aldeboarn doordat de gemeente bezig is met een nieuwe woonvisie, waar ruimte komt voor woningen in andere dorpen dan alleen Heerenveen. De werkgroep heeft gekeken naar kansrijke locaties in Aldeboarn. De JD-flats zullen niet gesloopt worden, en in april start een experiment met voorrang voor mensen met binding in het dorp. Ids roept iedereen op, zowel jongeren als hun ouders: schrijf je in!

Wanneer de scholen samen zouden gaan in een gebouw geeft ook dat mogelijkheden voor uitbreiding van het woningaanbod. Andere locaties zijn aan de noordkant, bijvoorbeeld woonarken op de Swette, en aan de Prikwei, uitbreiding aan de noordwest-kant.

De gemeente zal op zijn vroegst na de zomer de nieuwe woonvisie klaar hebben. Tot die tijd kan er helaas nog niets concreets geïnitieerd worden. Maar met jongeren en andere belangstellenden mogelijkheden en wensen verkennen kan natuurlijk wel. Een van de jongeren uit de zaal meldt zich spontaan aan om mee te denken.

– Jan de Kam meldt dat het plan Centrumvisie gepresenteerd is aan de raad, en zeer positief ontvangen werd. Het plan ligt tijdens de vergadering voor iedereen ter inzage.

– Jacqueline Brauwers vertelt dat de werkgroep Werk aan de winkel de plannen met iedereen wil delen tijdens een feestelijke startbijeenkomst op 12 april. Iedereen is welkom.

– Jan de Kam vertelt over de werkgroep Aldeboarn/De Deelen, en de veenweideproblematiek. Kort gezegd komt het er op neer dat de bodem daalt, en dat dit tegengegaan kan worden door minder CO2 uit te stoten, en het waterpeil te verhogen. Een hoger peil betekent dat boeren gecompenseerd moeten worden, omdat hun grond hierdoor minder opbrengt. Dat is een ingewikkeld proces. Maar ADD is een pilotgebied en heeft een gebiedsvisie opgesteld, een integraal gebiedsplan inclusief recreatie, energie, etc. Het ministerie is onder de indruk van wat binnen de pilot opgezet is, en zal hopelijk niet alleen in de plannen meegaan, maar ook kijken of dit elders uit te rollen is.

– Duco Kramer geeft de stand van zaken bij de scholen weer. Er wordt onderzocht of er een samenwerkingsschool kan komen. Hiertoe moet nagedacht worden over de identiteit van de school. Leraren en ouders denken hier over na, olv adviesbureau Penta Rho. Als er een akkoord over een fusie komt zal een programma van eisen opgesteld worden, door de besturen en de MR. Binnen dit programma van eisen moet ook nagedacht worden over lokatie. De gemeente heeft als voorkeur de plek waar nu de Finne staat. Willen we als dorp iets anders, met meerdere functies, dan moet dat in het programma komen, en moet daar ook geld voor gevonden worden. Een andere plek, bijvoorbeeld bij de sportvelden, is niet onmogelijk, maar zal wel een grote inspanning vragen.

Tijdens de rondvraag werd gevraagd of de site van PB niet wat meer geactualiseerd kan worden, qua agenda, maar ook een overzicht van de werkgroepen en wie waar mee bezig is is gewenst. Daar wordt aan gewerkt.

Verder wordt er nog geopperd of we niet oudejaarsnacht iets gezamenlijks kunnen organiseren, bijvoorbeeld bij de ijsbaan? Dit voorstel wordt enthousiast ontvangen.

Share

Ledenvergadering Pleatslik Belang 2023

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw