Vrijdag 15 maart: Ledenvergadering Pleatslik Belang 2024

Graag nodigen we alle leden (of zij die dat willen worden) van Pleatslik Belang Aldeboarn uit om de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen. De vergadering vindt plaats op vrijdag 15 maart aanstaande, in de Fermanje, vanaf 20.00 uur. Wilt u van tevoren de notulen en het jaarverslag digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar pleatslikbelang@aldeboarn.frl, dan ontvangt u de stukken voor 15 maart. Bent u nog geen lid, maar wilt u dat wel worden? Stuur dan een mail naar pleatslikbelang@aldeboarn.frl, ovv uw naam en adres. U ontvangt dan een machtiging. U kunt ook ter plekke lid worden.

Agenda 

1.  Opening

2.  Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen van de ledenvergadering 17 maart 2023

4.  Beknopt jaarverslag 2023

5. Financieel verslag 2023

6.  Verslag kascommissie

7.   Bestuursnieuws:

– aftredend en niet herkiesbaar: Jacqueline Brauwers. Op dit moment is er een vacature voor de functie van secretaris. Belangstellenden kunnen zich melden via pleatslikbelang@aldeboarn.frl
– voordracht bestuurslid: Coen Egberink (tegenkandidaten tot een half uur voor vergadering)

8.  Boarnster trofee

9.  Rondvraag 

10.  PAUZE

11. Wethouder Rozema, nieuws uit de gemeente

12. Voorstellen nieuwe wijkmanager

13. Nieuws uit de DOM, Meidwaan yn Boarn:
– Onderwijs en IKC; Froukje Hartmans ism Anke de Boer, procesbegeleider Okander
– Fysieke Romte; Jan de Kam
– Wenjen; Ids Hemminga
– Energietransitie, EKA; Amelie Veenstra
– Veenweidegebied Aldeboarn/De Deelen, Jan de Kam ism Lenneke Bûller

– Bloeizone/dorpswinkel By de Toer, Jacqueline Brauwers
– Samen werken aan een dorpsvisie

14. Sluiting

Share

Vrijdag 15 maart: Ledenvergadering Pleatslik Belang 2024

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw